تازه ترین مطالب

آخرین دیدگاهها

چارت سازمانی

مدیرعامل: آقای ابوالفضل اسدی زارچ  مسئول دفتر: خانم یاوری    تلفن: ۳۸۲۵۰۰۹۲-۰۳۵

مدیر دفتر روابط عمومی: آقای مجید دهقان بنادکی تلفن: ۳۸۲۵۹۲۵۵

کارشناس مسئول دفتر روابط عمومی: سیدمحمدصادق سهروردی

کارشناس روابط عمومی: علیرضا عسکری اشکذری