تازه ترین مطالب

آخرین دیدگاهها

آگهی ارزیابی کیفی مناقصه خرید برقگیر و شمارنده پست نارین قلعه به شماره ۰۰/۸۱۰۴
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه خرید کلید و سکسیونر پست‌های فوق توزیع و انتقال به شماره ۰۰/۸۱۰۲
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه خرید ترانس‌های اندازه‌گیری جریان و و لتاژ خازنی برای پست‌های نارین قلعه و مهرآوران به شماره ۰۰/۸۱۰۵
آگهی مناقصه خرید ۳ دستگاه بوشینگ ۴۰۰ کیلوولت به شماره ۱۴۰۰/۸۱۰۱
آگهی مناقصه احداث فونداسیون و نصب برجهای اتصالات ۴۰۰ پست مهرگان به شماره ۲۱۰۱/۱۴۰۰
آگهی مناقصه واگذاری بخشی از حفاظت ایستگاه‌های انتقال به شماره ۲۱۰۲/۱۴۰۰
آگهی مناقصه واگذاری قسمتی از کار نقلیه
آگهی مناقصه توسعه پست ۱۳۲ مروست به شماره ۲۱۰۹/۹۹
آگهی مناقصه اتصالات ۱۳۲ کیلوولت نخلستان
آگهی مناقصه خرید کابل ۲۰ کیلوولت پست‌های مروست، دهشیر و سریزد به شماره ۲۱۰۶/۹۹