تازه ترین مطالب

آخرین دیدگاهها

آگهی مناقصه خرید سیم هادی هاوک خط ۱۳۲ اسمالون – مروست به شماره ۲۱۱۲/۱۴۰۰
آگهی مناقصه   اجرای دیوار پیش ساخته بتنی پست نارین قلعه به شماره ۲۱۱۱/۰۰
آگهی مناقصه احداث فونداسیون خط ۱۳۲ اسمالون – مروست به شماره ۲۱۱۳/۱۴۰۰
اجرای دیوار پیش ساخته بتنی پست اسمالون به شماره ۲۱۱۰/۰۰
آگهی تجدید مناقصه خرید ترانسفورماتورهای پست های ۲۳۰ نارین قلعه و ۶۳ مهرآوران به شماره  ۲۱۰۶/۰۰
خرید دیوار پیش ساخته بتنی پست اسمالون به شماره ۲۱۰۷/۰۰
آگهی تجدید مناقصه نگهداری و تعمیرات پستها و خطوط انتقال و فوق توزیع استان یزد (بخش A) به شماره ۲۱۰۳/۱۴۰۰
آگهی تجدید مناقصه نگهداری و تعمیرات پستها و خطوط انتقال و فوق توزیع استان یزد (بخش B) به شماره ۲۱۰۴/۱۴۰۰
آگهی تجدید ارزیابی کیفی  مناقصه  خرید برقگیر و شمارنده پست نارین قلعه  به شماره ۸۱۰۴/۰۰
آگهی مناقصه خرید ترانسفورماتورهای  پست های ۲۳۰ نارین قلعه و ۶۳ مهرآوران به شماره  ۲۱۰۶/۰۰