تازه ترین مطالب

آخرین دیدگاهها

ثبت نام دواطلبان امریه سربازی مشمولین اسفند ماه در شرکتهای تابعه وزارت نیرو (جدید)

ثبت نام دواطلبان امریه سربازی مشمولین اسفند ماه در شرکتهای تابعه وزارت نیرو (جدید)
ثبت نام دواطلبان امریه سربازی مشمولین اسفند ماه در شرکتهای تابعه وزارت نیرو

آغاز ثبت نام دواطلبان امریه سربازی شرکتهای تابعه وزارت نیرو
از تاریخ نوبت اعزام ۹۸/۰۸/۰۱

ثبت نام: از تاریخ ۹۸/۰۵/۰۱ الی ۹۸/۰۵/۳۰

در سامانه http://amriyeh.moe.gov.ir