تازه ترین مطالب

آخرین دیدگاهها

بخش توسعه ۶۳ به ۲۰ کیلوولت پست ساغند برق‌دار شد

پروژه توسعه بخش ۶۳ به ۲۰ کیلوولت پست ۲۳۰ ساغند، در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ تکمیل و برق‌دار شد.

دوازدهمین نیروگاه خورشیدی بزرگ استان یزد به بهره برداری رسید

نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی شهرستان ساغند در اسفند ماه ۱۴۰۱ به بهره برداری رسید.

تهیه دستورالعمل خلاقانه تنظیمات رله‌های کنترلی توسط سرباز امریه برق منطقه‌ای یزد

تهیه دستورالعمل خلاقانه تنظیمات رله‌های کنترلی توسط سرباز امریه برق منطقه‌ای یزد

خط و پست ۴۰۰ به ۶۳ کیلوولت مهرگان برق‌دار شد

خط و پست ۴۰۰ به ۶۳ کیلوولت مهرگان در اسفندماه ۱۴۰۱ برق‌دار شد.

پست ۴۰۰ به ۱۳۲ کیلوولت بهادران برق‌دار شد

پست ۴۰۰ به ۱۳۲ کیلوولت بهادران در اسفندماه ۱۴۰۱ برق‌دار شد.

آگهی مناقصه احداث پست ۶۳ منطقه ویژه و توسعه پست شهید سامعی به شماره ۲۱۲۸/۱۴۰۱
آگهی تجدید مناقصه احداث خط دو مداره ۶۳ احمدآباد اردکان به شماره ۲۱۲۶/۱۴۰۱
آگهی تجدید مناقصه احداث یک بی خط ۱۳۲ در پست هرات به شماره ۲۱۲۵/۱۴۰۱
آگهی تجدید ارزیابی کیفی مناقصه خرید ترانس‌های اندازه‌گیری جریان و ولتاژ خازنی برای پست‌های فوق  توزیع و انتقال به شماره ۸۱۰۲/۱۴۰۱
آگهی تجدید مناقصه خرید تجهیزات سامانه نظارت تصویری محیط پیرامونی پست های انتقال و فوق توزیع به شماره ۲۱۲۷/۱۴۰۱